+90 (222) 240 50 34 info@carkaci.av.tr

Faaliyetlerimiz

Ayrıntılar için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

• İş ve hizmet sözleşmelerinin incelenmesi,
• İşyerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarında bulunulması,
• İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası açılması,
• İşçinin işten çıkarılması halinde ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma gibi alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile alınması,
• Mobing(işyerinde psikolojik baskı olması) ile ilgili dava açılması,
• İş sağlığı ve güvenliği yasasının ihlali ile ilgili dava açılması, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava açılması,
• Emekli olabilmek için hizmet ve sigortalılığın tespiti davası açılması,
• Yurtdışı hizmet borçlanması davası açılması,
• İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

Bankalar, Varlık Şirketleri ve Sigorta Hukuku

• Bankalar ve finans kuruluşlarının işleyişi ve çalışma yapısı hakkında hukuki danışmanlık,
• Kredi sözleşmelerinin incelenmesi, kredi borcunun, faizinin ve masrafının hesaplanması,faiz ve masraf fazla alınmışsa iadesi ile ilgili davalar,
• Temliknamelerin incelenmesi,
• İpotek tesisi, ipoteğin kaldırılması, kefillikle ilgili davalar,
• Varlık şirketlerine devrolan dosyalarla ilgili davalar,
• Ölüm, yaralanma, yangın, hırsızlık, deprem gibi hallerde, hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ve konut sigortasının kapsamının incelenerek, sigorta şirketlerinin hak sahiplerine geri ödeyeceği miktarların tespiti, dava açılması,
• İnternet yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, zimmet, dolandırıcılık, usulsüz kredi gibi hukuk ve ceza davalarında vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
• Bankalar, Varlık Şirketleri,Sigorta Şirketleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak.

İcra ve İflas Hukuku

• İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
• Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
• Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
• Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
• Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
• İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
• İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
• İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

• Yaş ve isim düzeltilmesi davaları,
• Vasi tayin ettirilmesi davası,
• Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi konusunda hukuki yardım,
• Veraset ilamı(ölümden sonra mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi) alınması,
• Veraset ve intikal ile ilgili davalar,
• Mirasın taksimi, izale-i şuyu(ortaklığın giderilmesi), tasarrufun iptali davaları,
• Müdahalenin meni davası,
• Ecrimisil davası,
• Kira bedelinin artırılması veya düşürülmesi davaları,
• İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
• Medeni hukuka dahil tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

Şirketler ve Ticaret Hukuku

• Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değişiklikler yapılması,
• Hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması,
• Alım, satım ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması,
• Müşavirlik sözleşmelerinin hazırlanması,
• Devir, lisans ve ruhsat sözleşmelerinin hazırlanması,
• İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması,
• Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması,
• Her türlü sözleşme hazırlanması, taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi, düzeltilmesi ve şirketlere hukuki danışmanlık yapılması,

Vergi Hukuku

• Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için dava açmak, açılan davalara katılmak,
• Vergi cezalarına itiraz ve davada vekil olarak temsil,
• Vergiden kaynaklanan tüm hukuk ve ceza davalarında hukuki çözümler sunmak,

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

• İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
• Meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
• Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
• Destekten yoksun kalma tazminatı,
• Beden bütünlüğünün ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
• Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat,
• Ceza davası sonrasında maddi ve manevi tazminat
• Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
• Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat,
• Tazminat almayı gerektiren tüm durumlarda açılacak maddi ve tazminat davaları ile ilgili hukuki çözümler.

Ceza Hukuku

• Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurusunda bulunmak, soruşturma dosyasını takip etmek, dava açıldığında davaya katılarak, neticelendirmek,
• Dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, hakaret, tehdit, cinsel dokunulmazlığın ihlali, çocuk istismarı, aile içi şiddet vs. gibi hepsini sayamadığımız ancak bazılarını belirttiğimiz tüm ceza davalarında vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
• İnternet yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, banka personelinin zimmetine para geçirmesi, bankacılık kanunu kapsamında dolandırıcılık, usulsüz kredi açılması gibi davalarda vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
• Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile ilgili davalarda vekillik yaparak hukuki yardımda bulunmak,
• Ceza Hukukunu ilgilendiren tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

Aile Hukuku

• Evlilik öncesi sözleşme hazırlanması,
• Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,
• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları açılması,
• Mal paylaşımı ve ziynet eşyaları ile ilgili davalar,
• Nafaka bağlanması, artırılması, eksiltilmesi davaları,
• Maddi ve manevi tazminat davaları,
• Çocukların velayetinin taraflardan birine verilmesi veya kaldırılması davaları,
• Babalık davası,
• Evlenmeye izin alınması,
• Evlat Edinme,
• Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca mağdur eşe koruma tedbiri kararı alınması,
• Uluslararası boşanma, miras, velayet ve diğer hususlarda oluşabilecek kanunlar ihtilafı konusunda hukuki danışmanlık,
• Aile hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

Tüketici Hukuku

• Tüketici Hakem Heyetine şikayet başvurusu yapılması, Hakem Heyeti kararlarının icraya konularak alacak tahsili,
• Bankalar tarafından haksız alınan kredi dosya masraflarının tahsili,
• 12 Bankanın fazla aldığı kredi faizlerinin tüketiciye iadesinin nasıl olacağına ilişkin hukuki danışmanlık,
• Ayıplı mal, ayıplı hizmet, abonelik sözleşmeleri, kapıdan satışlarda tüketicinin yaşadığı sorunların çözümü,
• Tüketici şikayetleri ile ilgili tüm sorunlara hukuki çözümler sunmak,

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

• Tapu İptali ve tescil davaları açılması,
• Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları açılması,
• Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma ile kamulaştırma bedeline itiraz davalarında vekillik,
• Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi,
• İnşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi gibi inşaat sözleşmeleri ile ilgili sorunlarda dava açılması,
• Kira sözleşmesi hazırlanması, kira ile ilgili davalar açılması,
• İpotek işlemlerinin incelenmesi, ipotek ile ilgili davalar açılması,
• Kooperatifler ve Toplu Konut İdaresi’nin inşaat sözleşmeleri ve projelerinin incelenmesi, sorun olması halinde davalar açılması,
• Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili sorunlarda hukuki danışmanlık,
• Gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,

İdare Hukuku

• İdari birimlere başvuru ve itiraz dilekçelerinin yazımı,
• İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’da tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının açılması,
• İdareden alacakların tahsili,
• Kamu ihale kurumuna itiraz yapılması,
• İdare ile şahıs arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda hukuki çözümler sunulması,

Sağlık Hukuku

• Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyeti üzerine açılan ceza davalarında vekillik yapmak,
• Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyetinin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açmak,
• Hasta ve hekim hakları ile ilgili hukuki danışmanlık yapmak,
• Sağlık personeli ile hastane yönetimi arasında oluşan problemlerde danışmanlık yapmak,
• Sağlık personelinin hastanede çalışma şartlarının yasalara uygun olmaması veya işten çıkarılması halinde dava açmak,
• Hastane yönetimine hukuki danışmanlık yapmak,
• İlaç dağıtım ve distribütörlük sözleşmeleri hazırlamak.

Bilişim ve İnternet Hukuku

• Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya araçları kullanılarak yapılan kişilik haklarının ihlali, siber saldırılar, internete erişimin engellenmesi durumunda hukuki yardımlarda bulunarak yasal başvuruları yapmak,
• Kişisel verilerin, lisans ve fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili hukuki yardımlarda bulunarak, yasal başvuruları yapmak,
• Bilişim yolu ile banka müşteri hesaplarının boşaltılması, alışveriş ve oyunlarla ilgili internet sitelerindeki dolandırıcılıklarla ilgili davalarda hukuki destek,
• Bilişim ve internet kullanımı nedeniyle oluşan tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak.

tr_TR
Sohbeti başlat!
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Çarkacı & Erdoğan
Merhaba! 👋🏻
Size nasıl yardımcı olabiliriz?